ponúka odborné služby v nasledujúcich oblastiach:

 • geologický prieskum - projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie (hydrogeológia, inžinierska geológia, geologický prieskum životného prostredia, geofyzika, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanačné práce)

 • geologické a sanačné práce pre ochranu a tvorbu životného prostredia
 • prieskum a sanácie znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia
 • odstraňovanie starých záťaží a následkov ekologických havárií, prevencia závažných havárií
 • ochrana vodných zdrojov
 • hydrodynamické skúšky
 • návrh a realizácia monitorovacích systémov
 • hydrochemický monitoring s mapovými výstupmi
 • modelovanie prúdenia podzemnej vody a transportu kontaminantov
 • poradenstvo, posudky, štúdie, expertízy, supervízie, ekologické audity, analýzy rizík
 • analytické práce (voda, zeminy, pôdny vzduch, kontaminanty, odpady)

 • inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre vodohospodárske stavby  (projektovanie stavieb, technická expertíza, poradenstvo, manažérske služby súvisiace so stavebníctvom, hydrogeologické, geotechnické a geodetické inžinierske služby)
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (geológia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, vodné stavby, stavby pre odpadové hospodárstvo)
 • riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov (geologický prieskum skládok, poradenstvo pri spracovávaní Programov odpadového hospodárstva, inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre skládky odpadov)
 • poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality podľa ISO 9001 a systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • služby finančnej firemnej stratégie (zdroje nerovnováhy, finančné plány, majetková náročnosť podnikateľských zámerov)
 • predaj elektrokontaktných hladinomerov, meračov rozhrania vzduch – voda – ropná látka a vzorkovacích zariadení výrobcu NPK® Europe Mfg, s.r.o.
 • sprostredkovanie predaja lamelových ÚGI-filtrov výrobcu GEOtest Brno, a.s.
GEOtest Bratislava, s.r.o., Stavbárska 27, P. O. Box 4, 820 08 Bratislava 28
tel.: 00421/2/4564 0075, fax: 00421/2/4564 0078, e-mail: geotest@geotestba.sk
www.geotestba.sk
Kontaktné osoby: Ing. Andrea HURTÍKOVÁ, konateľka spoločnosti
Ing. Martin MIKITA, PhD., výrobný manažér
RNDr. Vojtech VILINOVIČ, CSc., výrobný manažér
 


Spoločnosť GEOtest, Bratislava, s.r.o., má, ako jeden z prvých subjektov v Slovenskej republike podnikajúcich v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, od roku 2000 zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a od roku 2007 aj systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2004. Keďže obidva systémy sú v spoločnosti aplikované integrovane prevzal GEOtest Bratislava, s.r.o., aj Strieborný certifikát. Certifikáciu vykonala spoločnosť CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti a platí pre:

§  geologické a sanačné práce pre ochranu životného prostredia
§  geologický a hydrogeologický prieskum
§  inžinierske služby v stavebníctve
§  environmentálne poradenstvo

Vzhľadom na stratégiu riadenia a zlepšovania kvality a životného prostredia stanovilo vedenie spoločnosti Politiku integrovaného systému riadenia, ktorú realizujeme prostredníctvom cieľov kvality a environmentálnych cieľov.
   

Politika integrovaného systému riadenia
 • Najdôležitejším činiteľom v našich podnikateľských aktivitách a hodnotení kvality našich produktov je zákazník, ktorý kúpou potvrdzuje vhodnosť ich použitia a splnenie vlastných požiadaviek na predmetné produkty. My sme tu pre zákazníka, a nie on pre nás.
 • Pretože poskytujeme hlavne služby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, tieto vykonávame zmysluplne tak, aby viedli ku skutočnému zlepšovaniu životného prostredia. Budeme pritom využívať metódy a postupy šetrné k životnému prostrediu, odporúčať ich svojim zákazníkom a vyžadovať ich od svojich dodávateľov.
 • Integrovaný systém riadenia podľa EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004 vedie našu spoločnosť k nepretržitému zlepšovaniu ochrany životného prostredia, k celkovej výkonnosti spoločnosti, a tým aj k zabezpečeniu sociálnych istôt našich pracovníkov.
 • Nepretržitý proces zlepšovania kvality a environmentálneho povedomia, ako aj prevencia znečisťovania, sú zabezpečené neustálym vzdelávaním pracovníkov a motiváciou všetkých zamestnancov spoločnosti, bez rozdielu pracovného zaradenia, k uplatňovaniu princípu preventívnych činností pred princípom odhaľovania  nekvality produktov.
 • Budeme dôsledne plniť všetky zákonné a iné požiadavky a predpisy týkajúce sa našich služieb, predovšetkým pri napĺňaní potrieb a požiadaviek našich zákazníkov, ktoré sú z veľkej časti definované právnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia. Budeme sa snažiť znižovať možné negatívne dopady na životné prostredie spôsobené našou činnosťou alebo činnosťou našich zákazníkov, a to aj nad rámec týchto právnych predpisov.

Politika integrovaného systému riadenia je platná od júla 2007.